Všeobecné Obchodní podmínky prodeje schránek ve Výdejomatech SUNCORP


SUNCORP a.s.

Štítary 149, 671 02 ŠTÍTARY

Kontaktní adresa:

Dobrovského 349, 563 01 Lanškroun

IČO : 28077164 DIČ : CZ28077164

Bankovní spojení : Česká spořitelna

Číslo účtu : 5910937899/0800

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B , vložka 5584
pro prodej schránek ve Výdejomatech SANCORP (dále jen schránek) prostřednictvím on-line rezervace umístěné na webovém portálu SUNCORP a internetové adrese www.suncorp.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") společnosti SUNCORP a.s., se sídlem Štítary 149, kontaktní adresa Dobrovského 349, 563 01 Lanškroun identifikační číslo: 280 77 164, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5584 (dále jen "prodávající") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím rezervačního systému prodávajícího. Rezervační systém je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.suncorp.cz (dále jen "webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen "webové rozhraní").

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit schránku  od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání schránek v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Rezervační účet kupujícího

2.1. Na základě vyplnění rezervačního formuláře, má kupující automaticky zřízen přístup na webové rozhraní SUNCORP, kde může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní a kontrolovat stav své rezervace a další služby spojené s aktivitami prodávajícího.

2.2. Při rezervaci schránky na webovém portálu je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v rezervačním účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v rezervačním účtu a při objednávání schránky jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k rezervačnímu účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho rezervačního účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání rezervačního účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit rezervační účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj rezervační účet déle než šest měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek), nebo rezervační účet zanikne uzavřením kupní smlouvy.

2.6. Kupující bere na vědomí, že rezervační účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace obchodního produktu (schránky),  umístěného na webovém rozhraní SUNCORP je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní SUNCORP obsahuje informace o schránce, včetně uvedení ceny a podmínek navrácení, protože tento obchodní produkt, ze své podstaty, nemůže být navrácen obvyklou cestou. Ceny schránky jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (DPH 21%) a všech souvisejících poplatků na dopravu, instalaci a zprovoznění. Cena schránky zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní SUNCORP. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní SUNCORP obsahuje také informace o nákladech spojených s výrobou a dopravou na místo určení a instalaci. Informace o nákladech spojených s výrobou a instalací schránek uvedené ve webovém rozhraní SUNCORP platí pouze v případech, kdy jsou schránky instalovány mimo území České republiky.

3.4. Pro objednání schránky vyplní kupující rezervační formulář ve webovém rozhraní SUNCORP.  Rezervační formulář obsahuje zejména informace o kupujícím a je s těmito údaji nakládáno v souladu se zákonem GDPR:

3.4.1. Jméno a Příjmení kupujícího/RČ.

3.4.2. kontaktní e-mail/telefon kupujícího.

3.4.3. Adresa kupujícího včetně PSČ.

3.5. Před odesláním rezervačního formuláře je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do rezervace kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do rezervace. Rezervaci odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Odeslat". Údaje uvedené v rezervaci jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení rezervace toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v rezervačním formuláři (dále jen "elektronická adresa kupujícího").

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru rezervace (množství schránek) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení rezervace (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí rezervace (akceptací), jež je prodávajícím zaslána kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. Cena schránky a platební podmínky

4.1. Cenu schránky, zálohu ve formě rezervačního poplatku a náklady spojené s instalací na místo určení, může kupující uhradit prodávajícímu výhradně jen bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 5910937899/0800  , vedený u společnosti Česká spořitelna (dále jen "účet prodávajícího");

4.2. V kupní ceně schránky jsou již prodávajícím zahrnuty veškeré náklady spojené s výrobou dopravou a instalací schránky na určené místo provozovatelem sítě Výdejomatů SUNCORP. 

4.3. Prodávající požaduje od kupujícího zálohu ve výši 1 000,-Kč na každou schránku kterou si kupující rezervuje v rezervačním systému SUNCORP, jako finanční formu rezervačního poplatku.

4.3.1. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu schránky předem.

4.3.2. Rezervační poplatek je prodávajícím úročen ve výši 0,2% denně a to ode dne přijetí rezervačního poplatku na svůj bankovní účet, až do dne uzavření kupní smlouvy na shránku a předání CLV kupujícímu. 

4.3.3. Při uzavírání kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je kupní cena schránky ponížena o uhrazený rezervační poplatek a úrok vyplývající z bodu 4.3.2. těchto všeobecných obchodních podmínek.

4.4. Bezhotovostní platby a rezervační poplatky jsou splatné do tří dnů od uzavření rezervace, případně kupní smlouvy na základě vystavené faktury prodávajícím.

4.5. Bezhotovostní platbu je kupující povinen s cenou zboží označit i uvedením variabilního symbolu platby (číslo rezervace). Závazek bezhotovostní platby je považován za splněný okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení rezervace (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny poskytnutého plnění nelze vzájemně kombinovat s benefity a odměnami.

4.8. V obchodním styku mezi prodávajícím a kupujícím, je obvyklé, že prodávající vždy vystaví na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu před uhrazením ceny schránky a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce, která byla upravena podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí Certifikátu listu vlastnictví schránky (dále jen CLV). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího uvedenou v kontaktech.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené se zrušením vlastnictví ke schránce prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy schránka nemůže být fyzicky vrácena pro svou podstatu obvyklou cestou a proto je vrácen CLV poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení CLV kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující vrátí CLV prodávajícímu.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na produkt je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí produktu kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7. Je-li společně s CLV (jako dokumentem prokazující vlastnictví schránky), poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu s CLV prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. Výroba, dodání a instalace schránky ve Výdejomatu 

6.1. V případě, že je způsob dodání a instalace schránky smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem instalace.

6.2. Prodávající v souladu s kupní smlouvou určuje výhradně sám místo instalace schránky a kupující nemá právo požadovat po prodávajícím změnu adresy instalace schránky.  

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno vlastnictví schránky (CLV) doručovat prodávajícím opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v rezervaci, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním CLV, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení CLV.

6.4. Při převzetí CLV od kurýra, je kupující povinen zkontrolovat neporušenost zásilky s CLV a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit prodávajícímu. V případě shledání porušení  svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky s CLV nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5. Další práva a povinnosti stran při výrobě, přepravě a instalaci schránky mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. Práva z vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že schránka při převzetí nemá vady a je provozuschopná. Prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující vlastnictví ke schránce CLV převzal:

7.2.1. má schránka parametry, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové parametry, které prodávající nebo vydavatel popsal nebo které kupující očekával,

7.2.2. schránka se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se schránka tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. schránka odpovídá provedením smluvenému vzorku nebo předloze,

7.2.4. jsou v odpovídajícím množství,

7.2.5. schránka vyhovuje požadavkům právních předpisů, za kterými byla zakoupena.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí v případě kdy je schránka poškozena, nebo jinak znehodnocena.

7.4. Projeví-li se vada při převzetí, má se za to, že schránka byla vadná již z výroby. Kupující je oprávněn uplatnit právo výměny takto vadné schránky za novou.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávané schránky, případně i v sídle nebo místě podnikání.

7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke schránce zaplacením celé kupní ceny a převzetím CLV.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji schránky na základě živnostenského oprávnění. Dozor nad oblastí prodeje provádí příslušný Krajský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. Ochrana osobních údajů

9.1. 9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "nařízení GDPR") související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. Doručování

11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

12.2. Volbou práva dle čl. 12.1 obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

12.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

12.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.5. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.6. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: DOBROVSKÉHO 349, 563 01 LANŠKROUN, adresa elektronické pošty: suncorp@centrum.cz telefon 735 284 322.

V Lanškrouně dne 5. 1. 2024